HOOFDPUNTEN UIT DE NIEUWE WET
Een aantal prijzen van de notaris zijn vrij. In de onroerendgoedpraktijk en de familiepraktijk van de notaris golden vaste tarieven. Die zijn vanaf 1 oktober 1999 geleidelijk vrijgelaten. Dus loont het de moeite prijzen te vergelijken tussen notarissen. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op het notarisambt waarbij de prijzen in de onroerendgoedpraktijk geleidelijk worden vrijgelaten en in de familiepraktijk nog slechts aan maxima worden gebonden. Dit zal naar verwachting een toenemende concurrentie op prijs en kwaliteit onder notarissen tot gevolg hebben.


De wet liberaliseert tevens het vestigingsbeleid voor notarissen. Nu is het aantal notarissen nog beperkt door een bij wet geregeld standplaatsensysteem. Na 1 oktober 1999 kan een notaris worden benoemd op een door hem gekozen plaats van vestiging wanneer hij goedkeuring krijgt voor zijn ondernemingsplan.


De huidige vereniging Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie zal opgaan in een publiekrechtelijk lichaam, als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, met verordenende bevoegdheid. De beroepsgroep zal dus zelf verbindende regelingen kunnen treffen voor in de wet genoemde onderwerpen zoals de beroeps en gedragsregels, de beroepsopleiding, de verplichtingen van de notaris en de kandidaat-notaris gedurende de stageperiode.


Andere onderwerpen die door de nieuwe wet vernieuwing ondergaan zijn het financieel toezicht, de bescherming van cliŽntengelden, de waarneming, het tuchtrecht en het toezicht. Zo komt er een onafhankelijk Bureau Financieel Toezicht dat al dan niet naar aanleiding van klachten, onderzoek kan doen naar notarissen.

GEFASEERD VRIJLATEN TARIEVEN ONROEREND GOED
Voor 1 oktober 1999 golden in de onroerendgoed- en familierechtpraktijk nog vaste tarieven. De notariŽle tarieven in de onroerendgoedpraktijk worden gefaseerd vrijgelaten: gedurende drie jaar wordt de bandbreedte waarbinnen notaristarieven kunnen variŽren jaarlijks verruimd. Na een evaluatie van de ontwikkelingen in het notariaat in deze periode en overleg daarover met de Tweede Kamer is het de bedoeling dat staatssecretaris Kalsbeek van Justitie de prijzen geheel vrijgeeft, tenzij de evaluatie uitwijst dat dit tot ongewenste gevolgen leidt. Dan blijven alleen nog maximumtarieven gelden in de familiepraktijk, zoals voor testamenten, huwelijks- en partnerschapvoorwaarden.


Het geleidelijk vrijlaten van tarieven in de onroerendgoedpraktijk geeft notariskantoren de tijd hun bedrijfsvoering af te stemmen op een meer liberale markt. Voorkomen wordt dat zich ongewenste schokeffecten voordoen die nadelig zijn voor de notariŽle dienstverlening en de continuÔteit van het notariaat.